Защо подписваме предварителен договор при сделка с имот?

от Антон Андонов | 4 April 2011 | Прочитания: 1805 | Коментари: 0

Исторически наложено е, че недвижимите имоти са сред най-важните материални блага за човека. По тази причина, още от римското право законодателят отделя по-особено внимание на сделките с имоти.

В България сделките с недвижими имоти са уредени в редица закони и подзаконови нормативни актове – Закон за собствеността /ЗС/, Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/, Закон за собстваността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закон за наследството /ЗН/ и др.

Закупуването на недвижим имот е сложен процес, който може да продължи от няколко дни до няколко години. Поради което, в ЗЗД са разработени специални текстове, които уреждат материята при сделките.

С предварителния договор Продавачът се задължава (обещава) да продаде, а Купувачът се задължава (обещава) да купи недвижим имот (най-подробно описан според документа си за собственост) за определена продажна цена, в определен срок и при определени условия.

Със самото подписване на предварителния договор, страните се задължават да спазват текстовете на Закона за задълженията и договорите, независимо, дали са изписани в самия договор или не.

Наличието на подписан и влязъл в сила предварителен договор гарантира на всяка от страните – Купувач или Продавач, че ако е изпълнил задълженията си по договора, а другата страна е недобросъвестна или иска да се откаже от сделката или да промени договорените условия – може да поиска от съда да финализира сделката (Да обяви предварителния договор за окончателен и да прехвърли собствеността).

С подписването на Предварителен договор за покупко-продажба е направена първата, но най-важна крачка по пътя на сделката с недвижим имот. Безпорно прехвърлянето на собствеността от Купувача към Продавача става единствено по нотариален ред пред и след извършване на вписване в имотния регистър от Службата по вписвания към Агенция по вписванията.

Но към подписването му трябва да се подхожда отговорно и с ясно съзнание за последствията, до които води за всяка от страните.


Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 65

Notice: Undefined variable: commenter in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 89

Notice: Undefined variable: aria_req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 89

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 90

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 91

Notice: Undefined variable: commenter in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 92

Notice: Undefined variable: aria_req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 92

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 93

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 94

Notice: Undefined variable: commenter in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 95

Notice: Undefined variable: aria_req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 95

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

18 − 16 =