Пакет за продавачи

Възнаграждение 15 лева за един декар с включен ДДС, минимум 100 лева общо за сделката

 1. Предложение за цена в срок от 3 дни от предоставяне от страна на клиента на следните данни за продаваниите имоти: област, община и землище в което се намират имотите, №, площ, категория, начин на трайно ползване;
 2. Предоставяне на информация, дали имотътите се обработват;
 3. Осигуряване на актуални скици и данъчни оценки и други документи при необходимост, след предоставяне на изрично нотариално заверено пълномощно САМО за тези действия или по реда на т.4, буква „с”. Държавните такси за издаването на актуалните документи са за сметка на клиента;
 4. Осигуряване на Купувач и заплащане на договорената цена от негово име в деня, на предоставяне от страна на клиента за проверка на документите за собственост, актуални скици и данъчни оценки /ако има такива/, удостоверения за наследници, пълномощни от всички собственици, при изпълнение на разпоредбите на действащия Закон за ограничаване плащанията в брой и на следните условия:
  • Присъствие на всички собственици на имотите или упълномощени техни представители с пълномощни по образец на АТренд;
  • Изповядване на сделката пред нотариус – парите се изплащат едновременно с полагане на подписите пред нотариуса или;
  • Предоставяне на нотариално заверено/и пълномощни по образец на Атренд от името на всички собственици, заедно с изискуемите по закон декларации (декларация при продажба по чл. 264 и декларация при продажба по чл. 25 ) при продажба и подписване на предварителен договор за продажба по образец на Атренд;
 5. Координиране изповядването на сделката за продажба пред нотариус или представителство за изповядване по реда на т.4, буква „с”.