Пакет за купувачи

Възнаграждение 15 лева за един декар без включен ДДС.

  1. Предложения за покупка на земеделска земя със селскостопанско предназначение по предварително договорени характеристики, съдържащи следните данни за предложените имоти: област, община и землище в което се намират имотите, №-ра, площ, категория, начин на трайно ползване, цена;
  2. Дистанционна проверка дали имотите се обработват;
  3. Проверка за вещни тежести различни от действащи договори за аренда и наем на имотите;
  4. Представителство при водене на преговори за покупка на имотите;
  5. Изчисляване на всички дължими разходи по нотариалната сделка;
  6. Координиране изповядването на сделката за покупка пред нотариус или представителство за изповядване след упълномощаване с нотариално заверено пълномощно;
  7. Заплащане на договорената цена от името и за сметка на клиента при изпълнение на разпоредбите на действащия Закон за ограничаване плащанията в брой;
  8. Пререгистрация на имотите на името на купувача в 30-дневен срок от закупуването им и осигуряване на актуални скици;
  9. Предаване с приемо-предавателен протокол на нотариалните актове за закупените имоти, документите за разходи, за пререгистрация, за издаване на нови скици веднъж месечно;
  10. Подписване на Договори за аренда или наем на имотите, собственост на клиента и придобити с посредничеството на Посредника след допълнително възлагане.